วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี อันจะช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน หรือในกิจกรรมต่างๆ ได้