วันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักศึกษาทั่วไป มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) และ มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้อง 35-200-3 ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยมี ผศ.พงศ์ทร สาตรา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) และ มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ให้แก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปนำความรู้ไปจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) และ มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้มีอาจารย์จาก มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์เข้าร่วม จำนวน 86 คน

More from my site