วันที่ 26 ธ.ค.61  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีนางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และมีนางสาวสมพร  อินบุญเชิด  หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ วิธีการในการช่วยเหลือวัยรุ่นในสถานศึกษา   ให้ความรู้ เรื่อง คุณสมบัติของการเป็นแกนนำจิตอาสา….เพื่อนช่วยเพื่อน  นอกจากนี้  นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  และได้ฝึกการใช้ภาษา การคิดวิเคราะห์ และการถ่ายทอดความรู้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์เติมเต็มคุณลักษณ์ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  โดยมีนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา เป็นตัวแทนจาก 4 คณะ 1 วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 219 คน

More from my site