วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรจากทุกวิทยาเขตเข้าร่วมโครงการ โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะนำผลที่ได้มาปรับใช้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อไป

More from my site