เมื่อวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ได้จัดโครงการการพัฒนาดำเนินงานด้านคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12C โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สวส. มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สร้างความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพนี้ กระตุ้นให้บุคลากร สวส. นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสุเทพ ยนต์พิมาย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และประธานคณะดำเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้ เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมิน EdPEx ทั้ง 7 หมวด และการใช้งาน MICROSOFT TEAM มาใช้ในการดำเนินการในแต่ละหมวด