วันที่ 22 มกราคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จาก มทร.อีสาน และผู้แทนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดร.กิตติ รัตนราษี รองผู้จัดการทั่วไป และคณะดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรโครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน “ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม” ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ซึ่งสืบเนื่องมาจากความร่วมมือ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยการร่วมพัฒนาหลักสูตร และร่วมกันจัดการเรียนรู้ และฝึกงานในสถานประกอบการตามแนวทาง Work-integrated Learning (WIL) แบบเข้มข้น  อันจะสอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการ และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่เร่งขยายการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม

More from my site