เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  โดยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกทั้งหมด 719 แห่ง เข้าสมัครร่วมจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking ในปี 2018 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลังจากที่ได้ประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และได้ดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของ มทร.อีสานมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ปัจจุบันได้เริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในทางที่ดีขึ้นหลายด้านทั้งทางด้านของสภาพแวดล้อมและตัวบุคคล มหาวิทยาลัยจึงได้สมัครเข้าร่วมประเมินผลและจัดอันดับเป็นปีแรก โดยผลปรากฏเป็นที่น่าพอใจ อยู่อันดับที่ 26 ของประเทศไทย และเป็นที่ 529 ของโลก ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป

โดยการประเมินครั้งนี้มีเกณฑ์การตัดสินใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูล  สภาพแหล่งน้ำภายในพื้นที่ การการจารจรขนส่งภายใน และด้านการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านการหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง มทร.อีสานได้ผลคะแนนรวม 3,925 คะแนน ดังนี้