เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นการลงนามเพื่อต่ออายุข้อตกลงจากสัญญาฉบับเดิม โดยมีความร่วมมือกัน ดังนี้ 1.ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา 2.ความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานวิชาการ 3.ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 4. ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเครื่องมือด้านงานวิจัยข้อมูลด้านวิชาการและการเผยแพร่งานวิชาการ และ 5.ความร่วมมือด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติ ซึ่งจากความร่วมมือที่ผ่านมาทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพัฒนาทั้งบุคคลและผลงานเชิงวิชาการออกเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นจำนวนมาก รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งถือได้ว่ามีเป้าหมายเดียวกันที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน รวมถึงประเทศชาติ และในระดับโลก อีกทั้งความร่วมมือนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

More from my site