วันที่ 26 ธ.ค.61  อาจารย์ธนโชติ  ศิริรักษ์ หัวหน้างานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายอุดม โอษฐยิ้มพลาย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม และ คุณสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมให้ครูอาจารย์นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะรู้จักกันเสริมสร้างความสามัคคีและการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์รวมทั้งการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาตลอดจนพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมให้แก่นักศึกษา

 สำหรับในปี 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “รัตนโกสินทร์เกมส์” และใช้ช้างเป็นสัตว์ประจำมหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นสัตว์นำโชคประจำการแข่งขันด้วย กำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีจำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันสิ้น 13 ชนิด ณ หอประชุมบัวสวรรค์ 1,500 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

More from my site