วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีนอก ทำเนียบรัฐบาล ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นำเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมงาน “นำเสนอสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ” พร้อมกันนี้ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เรื่อง การยกระดับผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งความร่วมมือนี้จะใช้การบริการวิชาการและงานวิจัยของเครือข่ายสถาบันการศึกษา (มทร.) ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ช่วยในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และบริการให้สามารถยกระดับและมีมูลค่าเพิ่ม และสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอี มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ นอกจากนี้ภายในงานอธิการบดี มทร.อีสาน ได้มีโอกาสมอบของที่ระลึกแด่นายกรัฐมนตรีอีกด้วย

More from my site