เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีและผู้เกี่ยวข้อง จาก มทร.อีสาน ร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมี Mr.Zhao Guoxiang ผู้อำนวยการศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน และ นางสาวพรณิชา ธนาพรภัทร์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยการสอน ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานกิจการสภา มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมีการหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเตอร์เน็ต การอบรมครูสอนภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล และหลักสูตรที่ทำความร่วมมือกับประเทศจีน ซึ่งสืบเนื่องมาจากความร่วมมือในโครงการ ยกระดับสมรรถนะนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา กำลังแรงงานในพื้นที่ให้เป็นเลิศด้านภาษาจีน และการศึกษาทางไกล สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

More from my site