วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมพิธีเปิดและรับมอบของที่ระลึกในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการจัดงานครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า ๙๐ สถาบัน

More from my site