วันที่ 8 ม.ค. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.บัญชา นาคทอง ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ ในฐานะกรรมการออกแบบพื้นที่ในการติดตั้งรูปหล่ออนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและภูมิทัศน์โดยรอบ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้สร้าง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 345 ปี ในการจัดตั้ง จ.นครราชสีมา

More from my site