วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มทร.อีสาน จัดแถลงนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง โดยมีการแถลงนโยบายของ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี, อาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, อาจารย์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม, อาจารย์ ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.อภิชาติ ติรประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, นส.จุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน และ การแถลงนโยบายของ ดร.วิศรุต กระบวนสืบ ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้บริหารแต่ละท่านล้วนมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญรุ่งเรือง ภายใต้การขับเคลื่อนในรูปแบบมหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ความรู้หลากหลายแขนง มุ่งสร้างและผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถรอบด้าน อีกทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และต้องยืนหนึ่งในการผู้นำด้านระบบรางและอากาศยานในโคราช พร้อมทั้งร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอื่นพัฒนาทั้งคน ชุมชน และเมืองโคราชให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้ได้

More from my site