มทร.อีสาน จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แนะแนวทาง นศ.เตรียมตัวให้ พร้อมสู่การทำงานจริง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา มีการเสวนาในหัวข้อ จะหางานอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0 และกิจกรรมตลาดนัดแรงงานรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่มากมาย ซึ่งมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี เข้าร่วมจำนวนกว่า 3,000 คน

More from my site