นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล กรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Knock down Funiture” โดยผลการประกวดออกแบบในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รับรางวัลดังนี้รางวัลที่ 1 ได้แก่ “นายปฏิพงศ์ แจ่มใส” รางวัลที่ 4 “นางสาวนิศามณี ปุกตะคุ” และรางวัลที่ 5 “นางสาวสิริมาพร สดสระน้อย” ได้รับเงินสนับสนุน พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยได้ถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ ห้องฝึกอบรม อาคารสำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

More from my site