ผลการแข่งขันของนักศึกษา “วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน” ในการแข่งขัน “ทักษะวิชาชีพวิศวะกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์  (Open House 2019) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

————————

1.โปรแกรมวิชาการเงิน

1.1นางสาวเนตรนภา   บุญรัตน์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

1.2.นางสาวปาริญาภรณ์  ในกระโทก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ในการแข่งขันทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ(การจัดการ)

——————

2.โปรแกรมวิชาช่างยนต์

2.1นายวรวุฒิ  ยศไกร

2.2 นายวันชนะ พลจันทึก

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน ทักษะวิชาการ ด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์ ระดับ ปวส.

———————

3.โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการแข่งขันเขียน Website ขายสินค้าออนไลน์

———————

4.โปรแกรมวิชาการบัญชี

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเดี่ยวและประเภททีม#การแข่งขันทักษะด้านการบัญชี

และวัลรองชนะเลิศอะนดับ 1 การแข่งขัน พิมพ์ดีดไทย และ พิมพ์ดีดอังกฤษ

———————

5.โปรแกรมวิชาช่างโลหะ รางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยปลั๊ก ปวส.

———————-

6.โปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย Micro Controller

———————-

7.โปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ROV ประเภททีม

———————-

ข้อมูล ณ วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2562 #cis #RMUTI

More from my site