เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562  งานวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์สัญจร (Human Library on Tour) แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านยองแยง จ.นครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับห้องสมุดมนุษย์ และบริการวิชาการแก่ชุมชน จากการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านยองแยงเป็นอย่างมาก