วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 ซึ่งมีนาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นวัตกรรม 4.0 กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการอย่างยั่งยืน” โดยการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม 4.0 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการนำเสนอผลงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ในกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาอื่นๆ จากอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ทั้งในสังกัด มทร. ทั้ง 9 แห่ง และจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ซึ่งจะได้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตสหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในการประชุมอีกด้วย สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย ชุมชนหมู่บ้านตากลาง จาก มทร.อีสาน, ชุมชนหมู่บ้านคลองบางปลากด จาก มทร.กรุงเทพ, ชุมชนนางเลิ้ง จาก มทร.พระนคร, ชุมชนบ้านร่องใหญ่ จาก มทร.ธัญบุรี, วิสาหกิจชุมชนเมืองเพชร จาก มทร.รัตนโกสินทร์, ชุมชนตำบลสามเรือน จาก มทร.สุวรรณภูมิ, ชุมชนปากน้ำกระแส จาก มทร.ตะวันออก, ชุมชนบ้านเขาหลัก จาก มทร.ศรีวิชัย และสุดท้าย ชุมชนม่อนล้าน จาก มทร.ล้านนา นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเสวนา “9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดภายในงานจะเป็นประโยชน์สำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ต่อยอดความคิดเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนได้ต่อไป