วันที่ 24 ธ.ค. 61 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 11/2561 ร่วมกับอธิการบดี และผู้บริหาร มทร. อีก 8 แห่ง ณ ห้องประชุม Ballroom  ชั้น 7 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (RMUTT Innovation and Knowledge Center) อาคารบางซื่อจังชั่น (DD Mall) กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งไปที่การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาของกลุ่ม มทร. ทั้ง 9 แห่ง ซึ่งมีเรื่องที่เสนอเข้าพิจารณา ดังนี้ พิจารณาดำเนินงานความร่วมมือในการยกระดับอาชีวศึกษาและวิชาชีพของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และ Pearson Education Limited สหราชอาณาจักร และ พิจารณากระทรวงศึกษาธิการหารือแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาสู่สากลตามมาตรฐานหลักสูตร BTEC ของ Pearson อีกทั้งมีการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจยกระดับผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอีด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ซึ่งจะมีการทำความร่วมมือกันในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ มทร. แต่ละแห่งได้มอบกระเช้าและของที่ระลึก กระชับความสัมพันธ์เครือข่ายราชมงคลให้เหนียวแน่น เป็นการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 พร้อมเดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัยในเครือข่ายไปด้วยกัน

More from my site