วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีอธิการบดี และผู้บริหารจาก มทร. ทั้ง 9 แห่งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มทร.อีสานได้รับทราบรายงานการเข้าร่วมหารือ เรื่อง รายการข้อมูลกลางอุดมศึกษาที่จะเชื่อมโยงผ่านระบบ (University Common-Access Dataset System, UniCAD) และพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2562-2566) ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 12 โครงการ โดยนอกจากนี้ มทร.อีสานได้เสนอเรื่องพิจารณาการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 10 “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

More from my site