วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจักรวาล ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” โดยมี คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล พร้อมทั้งกรรมการและอนุกรรมการ ทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมการประชุม เพื่อประสานงานการดำเนินงานของส่วนต่างๆ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและเสนอแนะการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและร่วมประเมินผลการประชุม สรุปผลการประชุมแล้วรายงานให้คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการอำนวยการทราบ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 10 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

More from my site