นักศึกษาและตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ. สงขลา โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๗ รางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศการโต้วาทีภาษาอังกฤษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รางวัลชมเชยการแข่งขัน Crossword รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะด้านมัคคุเทศก์ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบปัญหาการท่องเที่ยว และรางวัลชมเชยการแข่งขันมารยาทไทย

More from my site