ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร 081-7900307 e-Mail :  viroj.li@rmuti.ac.th

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทร 087-2274185
e-Mail: narong.pn@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
โทร 081-9844312
e-Mail: chalermpon.yu@rmuti.ac.th
รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการพิเศษ
โทร 086-8657754
e-Mail: pipattana.am@rmuti.ac.th
รศ.ดร.สนั่น การค้า
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
โทร 086-1950248
e-Mail: sunun.ka@rmuti.ac.th
ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทร 081-7603380
e-Mail: suraphot@rmuti.ac.th
ผศ.พงศ์ทร สาตรา
รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
โทร 099-3288865
e-Mail: pongtorn.sa@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
โทร 061-1381789
e-Mail: anek.ca@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
โทร 081-966-4655
e-Mail: apichat@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
โทร 089-8467202
e-Mail: samnao.sa@rmuti.ac.th
 
ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 081-7686246
e-Mail: ada.ra@rmuti.ac.th
รศ.ดร. โฆษิต ศรีภูธร
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
โทร 065-8292562
e-Mail: kosit.sr@rmuti.ac.th
 
     

วันที่แก้ไข 17-02-2564