ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ การค้า
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ดร.เอนก เจริญภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.พงศ์ทร สาตรา
รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
รองอธการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
 
ผศ.วิชยุทธ จันทะรี
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร. โฆษิต ศรีภูธร
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
 
     

วันที่แก้ไข 18-10-2560