ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ
รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการพิเศษ
รศ.ดร.สนั่น การค้า
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.พงศ์ทร สาตรา
รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
 
ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
รศ.ดร. โฆษิต ศรีภูธร
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
 
     

วันที่แก้ไข 03-10-2562