ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. จเร พันธุ์เปรื่อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวินัย รอดจ่าย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภูมิรักษ์ ชมแสง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร. สมชาติ ดีอุดม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร. จิณณพัต โรจนวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.น.สพ. ชเวง สารคล่อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
รศ.ดร. บัญฑิต กฤตาคม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร. นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
นางสาวสุเนตรา ทองจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

เลขานุการสภามหาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวกัลยาลักษณ์ ลาภหนุน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวกมลภัทร นิยมนา
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วันที่แก้ไข 15/02/2564