ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจเร พันธ์เปรื่อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พรชัย จุฑามาศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวินัย รอดจ่าย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ การค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร. โสภิตา สัมปัตติกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ดร. อนิวรรต หาสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.น.สพ. ชเวง สารคล่อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
รศ.ดร. บัญฑิต กฤตาคม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ดร. ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร. นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
 อาจารย์สรชัย สุขพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

เลขานุการสภามหาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รศ.ดร.เอนก เจริญภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาของมหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
นางสาวกัลยาลักษณ์ ลาภหนุน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ
 นางสาวกมลภัทร นิยมนา
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

วันที่แก้ไข 25/03/2562