บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯได้ดำเนินการเปิดระบบให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ภายใต้โดเมนเนม @rmuti.ac.th  เรียบร้อย  ท่านสามารถเข้าใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ได้ที่  http://plag.grad.chula.ac.th/  และใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย @rmuti.ac.th เท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

– คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์เพื่อการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ

– คู่มือการเตรียมฐานข้อมูลเพื่อใช้กับระบบอักขราวิสุทธิ์  
– การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลักลอกผลงานวิชาการและการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ติดต่อสอบถาม