ผู้อำนวยสำนักและสถาบัน
ผศ.สุนทร ส่งตรัส
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผศ.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอนิวรรต หาสุข
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
ผศ.ดร.รวีประภา สิทธิลภ 
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รศ.ดร.ประยุทธ วงศ์แปง
ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายฉัตร สุภัทรวณิชย์
ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน 
ผู้อำนวยการกอง
อ.ภานุมาส เรืองทิพย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง 
ผู้อำนวยการ กองคลัง
นางสุมัธยา กิจงาม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
   
นางจันทนา เอี่ยมสว่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
 ผศ.นฤมล ศิรินทราเวช
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
 

วันที่แก้ไข 24-04-2561