ผู้อำนวยสำนักและสถาบัน
ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
ผศ.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอนิวรรต หาสุข
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   
ดร. ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการ กองคลัง
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา
ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
ผู้อำนวยการกอง
นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
ดร. ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง 
ผู้อำนวยการ กองคลัง
นางสุมัธยา กิจงาม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 
นางจันทนา เอี่ยมสว่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
นางสาวจิรพรรณ นวมโคกสูง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
 

วันที่แก้ไข 13-11-2563