ผู้อำนวยสำนักและสถาบัน
ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
โทร 061-1696955
e-Mail :jinnapatamp@gmail.com
ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 081-9664655
e-Mail : apichat@rmuti.ac.th
นายอนิวรรต หาสุข
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 089-2803612
e-Mail : aniwat05@gmail.com
 
ดร. ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทร 084-4797454
e-Mail : sirilack1823@gmail.com
อาจารย์ ดร.ปิยะมาศ จานนอก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร 093-2348899
e-Mail : unisearch.rmuti@gmail.com
ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา
ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
โทร 062-9151942
e-Mail : boonyaporn.da@gmail.com 
ผู้อำนวยการกอง
นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
โทร 083-3649310
e-Mail : sangval.bo@rmuti.ac.th
ดร. ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 084-4797454
e-Mail : sirilack1823@gmail.com
นางสุมัธยา กิจงาม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
โทร 085-8602678
e-Mail : sumattaya@rmuti.ac.th
 
นางจันทนา เอี่ยมสว่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทร 081-6606910
e-Mail : jan.au@rmuti.ac.th
นางสาวจิรพรรณ นวมโคกสูง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
โทร 081-6695120
e-Mail : jirapan.na@rmuti.ac.th
 

วันที่แก้ไข 18-02-2564