ผศ.จิระยุทธ สืบสุข 
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร. บัญชา นาคทอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ธนนันต์ อยู่หว่าง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
 
ผศ.บุญญาพร ดวงสา
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเขตสกลนคร
อาจารย์ สรชัย สุขพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเขตสุรินทร์

วันที่แก้ไข 05-04-2562