ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร. ธนนันต์ อยู่หว่าง
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ สรวิศ ต.ศิริวัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ เอกชัย แซ่จึง
ผู้ช่วยอธิการบดี
 
อาจารย์ บุญกิจ อุ่นพิกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเขตสกลนคร
อาจารย์ สรชัย สุขพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเขตสุรินทร์

วันที่แก้ไข 01-10-2562