ผศ. ดร. รวีประภา สิทธิลภ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร. บัญชา นาคทอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
นายธนนันต์ อยู่หว่าง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.อุษณา แจ้งคล้อย

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี
ผู้ช่วยอธิการบดี
 
ผศ.บุญญาพร ดวงสา
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเขตสกลนคร
ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร 
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเขตสุรินทร์
 
   

วันที่แก้ไข 18-10-2560