ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข 
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 093-3234160 , 083-7398434
e-Mail: jirayut.su@rmuti.ac.th
ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 085-4797453
e-Mail: natthawut.th@rmuti.ac.th
ดร. ธนนันต์ อยู่หว่าง
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 081-7188506
e-Mail: thananun.yu@rmuti.ac.th
อาจารย์ สรวิศ ต.ศิริวัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 086-2191555
e-Mail: soravit@sci.rmuti.ac.th
ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 095-6029355
e-Mail: sarit.ti@rmuti.ac.th
อาจารย์ เอกชัย แซ่จึง
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 089-1750117
e-Mail: ekkachai@sci.rmuti.ac.th
 
อาจารย์ บุญกิจ อุ่นพิกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 086-8628833
e-Mail: boonkit.un@rmuti.ac.th
ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเขตสกลนคร
โทร 093-5611331
e-Mail: ampron_p@hotmail
อาจารย์ สรชัย สุขพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเขตสุรินทร์
โทร 091-8355575
e-Mail: sorachai.su@rmuti.ac.th

วันที่แก้ไข 17-02-2564