ดร.ระบิล พ้นภัย  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธรรมโชติ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์  
คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์  
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.เสกสรรค์ นิสัยกล้า  
รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
   
อาจารย์ ประพันธ์ ยาวระ 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ ปริญ นาชัยสิทธิ์  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   
ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง  
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน  
หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

วันที่แก้ไข 27-06-2562