รศ.ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.สนั่น การค้า  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธรรมโชติ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ผศ.ชิดชัย สายเชื้อ  

คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล  
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ศิริรักษ์ ธิจิตตัง ฟอสเตอร์  
รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
   
ผศ.ดร.วิชิต สุทธิพร  
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   
ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร  
รักษาราชการแทน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน  
หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

วันที่แก้ไข 18-10-2560