ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑ โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน
๒ ข้อมูลผู้บริหาร อธิการบดีและรองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน และกอง
คณบดี
๓ อำนาจหน้าที่ https://www.rmuti.ac.th/2019/resolution/
๔ แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน http://plan.rmuti.ac.th/plan_2015/?page_id=3569
๕ ข้อมูลการติดต่อ https://www.rmuti.ac.th/2019/map/
๖ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 20 กฎกระทรวง มทร.อีสาน.PDF
ประกาศกระทรวงศึกษา มทร.อีสาน.PDF
พ.ร.บ. มทร. 2548.pdf
พ.ร.บ. กพอ. 2547.pdf
พ.ร.บ. กพอ. (ฉบับที่ 2) 2551.pdf
พ.ร.บ. กพอ. (ฉบับที่ 3) 2559.PDF
พ.ร.บ. บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 2550.pdf
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.PDF
พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542.pdf
๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.rmuti.ac.th/news/view/all.php?nci=3
๘ ถาม-ตอบ https://www.rmuti.ac.th/president/
๙ Social Network https://www.facebook.com/RMUTI.PR
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
๑๐ แผนการดำเนินงานประจำปี
๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน
๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
๑๓ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑๔ คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๑๗ E-Service
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน
๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
๒๒ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน
๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
๓๔ เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
๓๗ การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร
๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
๔๐ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
๔๑ รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
๔๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๔๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน
๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ