ระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (E-Admission system)
ระบบบริการทั่วไป (General service system), ระบบบริการนักศึกษา (Student service system) และระบบบริการอาจารย์ (Lecturer service system)
ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Student loan system)
ระบบประเมินการเรียนการสอน (Training evaluation system)
ระบบติดตามผลการรายงานเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI system)
ระบบรายงานข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Information system)