head-banner

S 35864585

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์วนิดา พลศรี เป็นผู้แทนคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นำ นายสหรัถ มีมานะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ารับรางวัลชมเชย ประเภทร้อยแก้ว ในการประกวดศิลปการสร้างสรรค์งานเขียน หัวข้อ “ความดีเล็กๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา” โครงการแรงบันดาลใจจากธรรมราชา จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ หอประชุมอเนกประสงค์ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนนี้ อาจารย์วนิดา พลศรี ยังได้รับรางวัลพิเศษ ครูผู้สนับสนุนการส่งผลงานเข้าประกวดมากเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมมากที่สุด

          สำหรับการประกวดศิลปการสร้างสรรค์งานเขียน หัวข้อ “ความดีเล็กๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา” โครงการแรงบันดาลใจจากธรรมราชา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ได้ร่วมส่งงานเขียนทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีต้นทางเนื้อหาจากการได้อ่านหนังสือ “บันทึกความจงรัก” และ “บันทึกคำจงรัก” ซึ่งส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่เดือนมีนาคม – 15 สิงหาคม 2561 และประกาศผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

วราภรณ์ นามบุตร /ข่าว

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม