head-banner

ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการส่งเสริม สืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำคัญของผ้าไทยและสร้างค่านิยมให้เกิดการอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวัน และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยดีเด่น โดยมีสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๗๗ จังหวัด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ในวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม