head-banner

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวจิรนันท์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ และ นางสาวสุมลทิพย์ ด่านกระโทก นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คือ ดร. สุชนมา สุขรักษาวงศ์ ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” และ ”เหรียญทอง” สำหรับการประกวดนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 9 โรงแรมเรือรัษฎา จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม