head-banner

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลชนะเลิศ โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2560 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยอธิการบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณปิยนุช รัตนาวังเจริญ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมสังคม ได้กล่าวถึงโครงการฯ และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการดังกล่าว จากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณธนาคารฯ และมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และในส่วนของการมอบรางวัลซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ เวชกุลธำรง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักเขตพื้นที่นครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้รับมอบรางวัล รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์นวินดา ซื่อตรง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล และรางวัลสำหรับนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ โดยนางสาวณัฐธิดา เกตุมณี ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาที่ดำเนินโครงการฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 550,000 บาท

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม