29663170 1701466979936472 1025149613415336529 o

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.อีสาน

นายสรศักดิ์ แก้วแสน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.อีสาน

นายสุเมธ เกี้ยวไธสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.อีสาน

ได้เหรียญเงินในการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม