นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม สาขาชีววิทยาประยุกต์
1 นายวิศรุธ มิลจันทึก
2 นายนันทวัฒน์ แสนตุ้มทอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอภาคบรรยาย ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มสเตอริไลส์พร่องมันเนยเสริมเวย์โปรตีนไฮโดรไลเสท โดยมี ดร.ชมพูนุช ฆ้องลา ดร.สุมาลี มุสิกา และอ.กุ้งนาง ตะมะรวย เป็น อ.ที่ปรึกษา ในงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม