ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในการได้รับรางวัลและคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560โดยนักศึกษาจากสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับรางวัลจำนวน 2 ผลงาน จากคัดเลือกให้จัดแสดงงานจำนวน 3 ผลงานในประเภทอุดมศึกษากลุ่มเรื่องที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านคุณภาพชีวิตศิลปะและการออกแบบ ได้แก่

รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ รองชนะเลิศ อันดับ 1ประจำปี 2560ประเภทอุดมศึกษากลุ่มเรื่องที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านคุณภาพชีวิตศิลปะและการออกแบบ คือ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการทอผ้า" โดย นางสาวปรียานุช พรขุนทดนักศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 และ อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวนันทิยา ณ หนองคาย

รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ รองชนะเลิศ อันดับ 3ประจำปี 2560ประเภทอุดมศึกษากลุ่มเรื่องที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านคุณภาพชีวิตศิลปะและการออกแบบ คือ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการขึ้นรูปกาบกล้วยและเศษวัสดุจากพลาสติกอุตสาหกรรม" โดย นางสาววิชุดา โทนสูงเนินนักศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4และ อาจารย์ที่ปรึกษา นายพิฆเนศ อิศรมงคลรักษ์

และผลงานสิ่งประดิษฐ์ "โครงการออกแบบบอร์ดเกมการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าสงวน" โดย นางสาวจารุวรรณ ด่านนอกนักศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4และ อาจารย์ที่ปรึกษา นายพิฆเนศ อิศรมงคลรักษ์

ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" และเปิดเวทีระดับชาติและนานาชาติให้องค์กร นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ณ ศูนย์นิทรรศการและการจัดประชุมไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม