607187

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหาร ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา และ สถาบันอาชีวศึกษากับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการโดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยการร่วมจัดการเรียนรู้ และฝึกงานในสถานประกอบการตามแนวทาง Work-integrated Learning (WIL) แบบเข้มข้น ทั้งนี้จะร่วมกันพัฒนาการผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมในหลักสูตรด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า / การตลาด / การจัดการธุรกิจค้าปลีก ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า และด้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้กรอบข้อตกลงโครงการ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วบัณฑิตเหล่านี้จะเป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สามารถรองรับธุรกิจด้านการค้าปลีกตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานหลักของประเทศได้ โดยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566 และเมื่อครบกำหนดเวลาหากมีความประสงค์จะดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ต่อไป ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงทำความร่วมมือกันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปได้

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม