ทปนอ. ครงท4 ๑๘๑๐๒๙ 0014

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. อีก 8 แห่ง เข้าร่วมการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประขุมสัญจร ชั้น2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มทร.อีสาน ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2562-2566) ประจำปี พ.ศ.2561 โดยเป็นการดำเนินการโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้ใช้จุดแข็งและจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 12 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่ง (ด้านอากาศยาน) โดย มทร.กรุงเทพ 2.โครงการยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง โดย มทร.อีสาน 3.โครงการยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางทะเล โดย มทร.ศรีวิชัย 4.โครงการยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่ง (ด้านโลจิสติกส์) และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC โดย มทร.ตะวันออก 5.โครงการยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)โดย มทร.พระนคร 6.โครงการยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการน้ำ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย มทร.สุวรรณภูมิ 7.โครงการยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอาหาร โดย มทร.ธัญบุรี 8.โครงการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครูวิชาชีพ โดย มทร.ธัญบุรี 9.โครงการยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) โดย มทร.รัตนโกสินทร์ 10.โครงการยุทธศาสตร์การตอบสนองโครงการพระราชดำริ โครงการหลวงและโครงการสู่ชุมชน (Social Engagement)โดย มทร.ล้านนา 11.โครงการยุทธศาสตร์ด้านกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดย มทร.กรุงเทพ 12.โครงการยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดย มทร.อีสาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละ มทร. มีการจัดการโครงการยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันไป ในส่วนของ มทร.อีสาน เน้นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตกำลังคนระบบขนส่งทางรางและด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรผู้สอนรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน และเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยด้านระบบรางที่มือชื่อเสียงในต่างประเทศ ประเมินค่าแล้วมีความสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซนต์ ซึ่งจะสามารถรองรับการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบรางและด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2562-2566) ได้อย่างดีแน่นอน

ทปนอ. ครงท4 ๑๘๑๐๒๙ 0010

ทปนอ. ครงท4 ๑๘๑๐๒๙ 0005

ทปนอ. ครงท4 ๑๘๑๐๒๙ 0045

ทปนอ. ครงท4 ๑๘๑๐๒๙ 0007

ทปนอ. ครงท4 ๑๘๑๐๒๙ 0038

ทปนอ. ครงท4 ๑๘๑๐๒๙ 0020

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม