20181022 ๑๘๑๐๒๔ 0014

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานที่ประชุม ทปอ.มทร. (อธิการบดี มทร.อีสาน) พร้อมด้วยเครือข่ายอธิการบดี มทร.อีก 8 แห่ง ร่วมการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9/2561 โดยการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการพิจารณาจัดสร้างศูนย์ BTEC (Business Technology Education Council) เพื่อพัฒนา training of the trainer ด้านวิชาชีพ บนมาตรฐานของ Pearson ประเทศอังกฤษ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยหลักสูตร BTEC เป็นการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 3 ปี แบ่งเป็นการศึกษาในประเทศไทย 2 ปี และไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษอีก 1 ปี เป็นการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน เทคนิคการเรียนรู้แบบประยุกต์ การฝึกฝนสายอาชีพ และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จและมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศได้ โดยหลักสูตร BTEC จะเป็นการยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวะศึกษาสู่การศึกษาเพื่ออาชีพอย่างแท้จริงและได้มาตรฐานสากล

20181022 ๑๘๑๐๒๔ 0017

20181022 ๑๘๑๐๒๔ 0029

20181022 ๑๘๑๐๒๔ 0019

20181022 ๑๘๑๐๒๔ 0010

20181022 ๑๘๑๐๒๔ 0025

20181022 ๑๘๑๐๒๔ 0004

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม