44171308 1711328582323677 8181739869396008960 n

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯผศ.ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสง ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (อธิการบดี มทร.อีสาน)และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล8 แห่งพร้อมผู้อำนวยการสถาบันการวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัย เข้าร่วมพิธีลงนามและแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงความ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ภายใต้ชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง(Program based Research) เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)" โดย มทร.ทั้ง 8 แห่ง จะดำเนินการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้วย“การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”ในการเพิ่มมูลค่า และความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งคุณคุณภาพ และมาตรฐานที่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของอัตลักษณ์เชิงภูมิปัญญาเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ทันสมัย ตามแบบสากล ซึ่งภายในงานมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาและเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการตามหัวข้องานวิจัยหลักที่แต่ละ มทร.ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ สกว.ในปี 2562 อีกด้วย

44136729 1711328752323660 5491705567334367232 n

44270205 1711328702323665 2115309609898999808 n

 

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม