CISME มวนคก ๑๘๐๘๓๑ 0031

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรมเสวนา "CISMED ม่วนคัก ตอนมนต์รัก SMEs" หัวข้อ โลกของการทำงานแบบประจำ กับ โลกของการเป็นผู้ประกอบการ แตกต่างกันอย่างไร ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน นครราขสีมา ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็ชร รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนักธุรกิจ Startup ยอดนิยมในจังหวัดนครราชสีมา 4 แห่ง 4 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในงาน ได้แก่
          1. คุณประเสริฐ ใจเพชร จาก Baania.com (บาเนียดอทคอม)
          2. คุณอนวัช คิมหสวัสดิ์ CEO จาก OneStockHome
          3. คุณมารุต ชุ่มขุนทด CEO จาก Class Cafe
          4. คุณภานุ เล็กสุนทร CEO จาก MOREMOVE
          สำหรับการเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ในการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งสถานประกอบการ เป็นมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมการรายใหม่ เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษามทร.อีสาน โดยการรับฟังแนวคิด ถ่ายทอดประสบการณ์ และเป็นการพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs.รายใหม่ ผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจ นักศึกษาหรือบุคคลภายนอก
          นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อต่อยอดไปสู่ธุรกิจ SME การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา มทร.อีสาน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League ปี 2017 และ 2018 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและกระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้ผ่านการเข้ารอบ Pitching และ Demo day ในการประกวด โดยกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

FormatFactoryCISME มวนคก ๑๘๐๘๓๑ 0057

FormatFactoryCISME มวนคก ๑๘๐๘๓๑ 0038

FormatFactoryCISME มวนคก ๑๘๐๘๓๑ 0043

FormatFactoryCISME มวนคก ๑๘๐๘๓๑ 0045

FormatFactoryCISME มวนคก ๑๘๐๘๓๑ 0047

FormatFactoryCISME มวนคก ๑๘๐๘๓๑ 0052

FormatFactoryCISME มวนคก ๑๘๐๘๓๑ 0053

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม