40385293 1946462425415131 2133422337389756416 n

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงถึง 19 มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 9 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
          สำหรับ มทร.อีสาน อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ โดยมีเป้าหมายในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) และการกำหนดบทบาทหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

40301234 1946462428748464 42684377125093376 n

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม