โครงการเหลยวหนาฯ3

สภาคณาจารย์ฯ จัดโครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1
          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่  1 ณ  ห้องประชุมตะโกราย 3  ชั้น 4  อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน นครราชสีมา  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย” และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)”  ช่วงสุดท้ายของการบรรยายได้เปิดโอกาสให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้ซักถามในประเด็นข้อสงสัยและเสนอแนะข้อคิดเห็น โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และผศ.ดร.รัชนีวรรณ  การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมตอบประเด็นข้อซักถาม
 สำหรับโครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับทิศทางการการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเป็นการเปิดเวทีให้บุคลากร มทร.อีสาน ทั้งใน มทร.อีสาน นครราชสีมา และวิทยาเขต ได้ซักถามในประเด็นข้อสงสัยและเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยมีกำหนดจัดขึ้นอีก 3  ครั้ง  ได้แก่
 1. โครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 2         
ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561  ณ  มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  
 2. โครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 3
ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2561  ณ  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 3. โครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561  ณ  มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

โครงการเหลยวหนาฯ 1

โครงการเหลยวหนาฯ 180830 0080

FormatFactoryโครงการเหลยวหนาฯ 180830 0077

 

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม