พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมกันนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เห็นสมควรมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.คุณจันทนี ธนรักษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ และผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สังกัดสำนักพระราชวัง ได้รับมอบ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) 2.นายศุภชัย เจียรวนนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบ ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) 3.นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญและทนายความ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์) ได้รับมอบ ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร) และ 4.นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในหลายหน่วยงานบริษัทของภาคเอกชน อาทิ ช.ทวี จำกัด (มหาชน) บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด ได้รับมอบ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล)โดยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 5,142 คน เป็นบัณฑิตจากมทร.อีสาน นครราชสีมา 2,115 คนวิทยาเขตสกลนคร 863 คน วิทยาเขตขอนแก่น 1,226 คน และวิทยาเขตสุรินทร์ 938 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ที่เน้นการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยต่อยอดให้ผู้สำเร็จระดับอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบด้วย มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับ กลุ่มเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของประเทศ 3 ด้าน ได้แก่  1. ด้านระบบการจัดการการขนส่งโลจิสติกส์ ระบบขนส่งทางราง ระบบอุตสาหกรรมการบิน ระบบเครื่องจักรกลหนัก และการท่องเที่ยว 2. ด้านการเกษตรอินทรีย์ Smart Fam และการบริหารจัดการน้ำ 3. ด้านอาหาร สุขภาพ และสังคมผู้สูงวัยซึ่งเน้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย มาช่วยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความเป็นอยู่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้เน้นให้เกิดการเท่าเทียมทางการศึกษา อีกทั้งให้ความสำคัญกับการต่อยอดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยหลักสูตรเฉพาะทางในการจัดการเรียนการสอน แน่นอนว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกคนย่อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเป็นผู้มีพลังนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม