เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 มทร.อีสาน จัดงานขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดตั้งชมรมอีสานออร์เคสตรา Thank You Party ในโครงการหารายได้สนับสนุนการจัดตั้งวงราชมงคลอีสานออร์เคสตรา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน (ผู้แทนนายกสภามทร.อีสาน) เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานการจัดงานโดย ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการขอบคุณ ในความมีเมตตาของผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ทั้งศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป ที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของดนตรีและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งวงดนตรีประเภทออร์เคสตราของมหาวิทยาลัย ทางสมาคมศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยจึงร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการให้การสนับสนุน รวมยอดรายได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,365,400 (สองล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เงินรายได้นี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้ว สมาคมฯจะนำไปจัดซื้อเครื่องดนตรี ทั้งเครื่องดนตรีพื้นถิ่นและเครื่องดนตรีสากลมอบให้มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งวงอีสานออร์เคสตราตามวัตถุประสงค์ต่อไป กิจกรรมภายในงานมีการแสดงดนตรีผสมผสานความเป็นสากลและความเป็นพื้นถิ่นอีสานเข้าเป็นวงเดียวกันในนามชมรมอีสานออร์เคสตรา และมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นงาน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนว่า “เมื่อได้รับเครื่องดนตรีมาแล้วมีนโยบายที่จะมอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวร่วมกันพัฒนาวงดนตรีอีสานออร์เคสตราให้มีความสมบูรณ์ สนองภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และสามารถให้บริการสุนทรีย์ด้านดนตรีแนวอีสานสากล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม