วันที่ 4 สิงหาคม 2561 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มทร.อีสาน จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมการดำนา “ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี และผู้บริหาร มทร.อีสาน หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนในพื้นที่ กลุ่มครูและนักเรียน และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ร่วมในพิธี

กิจกรรม “ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ” เป็นกิจกรรมปักดำนาตามฤดูเพาะปลูกข้าวนาปี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกดำนา ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของประเพณีดั้งเดิมอันเป็นความภาคภูมิใจในวิถีไทย และส่งเสริมให้เกิดความรักและเข้าใจอาชีพเกษตรกรรม โดยประธานในพิธีได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงมือปักดำนาร่วมกัน ซึ่งหลังจากนี้จะกลายเป็นนาที่ได้จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน พร้อมให้เก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมต่อไป ซึ่งบรรยากาศการปักดำนาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

นอกจากนี้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มทร.อีสาน ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร อาทิ บูธนิทรรศการวิศวกรรมสมาร์ทฟาร์ม บูธนิทรรศการนวัตกรรมการผลิตข้าว บูธนิทรรศการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม บูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าว GI มาตรฐานข้าว และพันธุ์ข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และบูธนิทรรศการแสดงสินค้าและนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในพื้นที่ได้นำข้อมูลและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรกรรมของตนได้ พร้อมเดินหน้าเป็นเกษตรกรไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม