วันที่ 20 ก.ค. 6) ศูนย์ศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้สร้างองค์ความรู้และมีส่วนร่วมในระบบกลุ่มเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงและสื่อสารด้วยด้วยภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ซึ่งต้องใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อีกทั้งได้สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างนักศึกษา มทร.อีสานอีกด้วย โดยมีนักศึกษาคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม