วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีการแนะนำอาจารย์ และเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา และรับฟังการแนะนำเรื่องบริการและสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น การชำระเงิน การยืมกุญแจ แจ้งงานซ่อมบำรุง การขออนุญาตออกนอกหอพัก การขออนุญาตใช้พื้นที่ การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข้าหอพักหลังเวลา 23.00 น. การให้บริการนักศึกษาเมื่อ เจ็บป่วย แนวทางในการปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และรับฟังการชี้แจงเรื่องกฎระเบียบ/ข้อบังคับ ของหอพักนักศึกษา โดยนางสาวสุพรรณี ศรีรงค์ หัวหน้าแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาหอพักทั้ง 2,000 คน ได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเคารพสิทธิผู้อื่น การพึ่งพา การเสียสละ การแบ่งปัน และกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของสังคมหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน ในขณะที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม